Adresa: Str. Principală, nr. 217, 447110 Crucisor, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-821.130 Fax: 0261-821.003 Email: contact@crucisor.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Știri și evenimente

Proces verbal de afisare - rezultat final concurs guard

Detalii în atașament

16 November 2018
PV rezultat contestatie guard

Detalii în atașament. 

15 November 2018
Anunț concurs recrutare consilier clasa 1, grad profesional debutant in Compartimentu Situatii de urgenta

ANUNȚ CONCURS
 
Primăria Comunei Crucisor, judeţul Satu – Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcția publică:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentul  Situaţii de Urgenţă.
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
   a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
   f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
   g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
   j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie de Consilier, clasa I grad profesional debutant din cadrul compartimentului Situații de Urgență , candidatii trebuie să îndeplinească urmatoarele conditii:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniului de licenţă: științe juridice sau administrative
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul
- perfecționări/specializări în domeniul situațiilor de urgență; se vor dovedi pe baza unor documente care să ateste deţinerea acestor competenţe.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
20 decembrie, ora 10:00 proba scrisă;
Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior;
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial.
Bibliografie
- Constituția României
- Legea nr 7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr.307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 481/2004 privind Protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 446/2006 privind Pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul www.crucisor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Crucişor , cu sediul în comuna Crucişor , sat Crucişor , Str. Principală, nr. 217, judeţul Satu Mare , telefon/fax: 0261/821003, e-mail: primăria _crucisor@yahoo.com.

15 November 2018
Rezultat probă scrisă guard

In urma concursului de angajare guard, publicam rezultatul probei scrise:


Detalii în atașament. 

14 November 2018
Anunt concurs de recrutare Guard

ANUNT CONCURS

Primăria Comunei Crucisor, judeţul   Satu – Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de guard.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Detalii in atasament. 

23 October 2018
Anunt Concurs recrutare Guard

ANUNT CONCURS

Primăria Comunei Crucisor, judeţul   Satu – Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de guard.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale
 • nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisa;
 • 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul www.crucisor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Crucisor , cu sediul în comuna Crucisor , sat Crucisor , Str. Principala nr. 217, judeţul Satu Mare , telefon/fax: 0261/821003, e-mail: primăria _crucisor@yahoo.com.

 

Bibliografie:

 

  1. Legea nr 477 din 08.11.2004 ,privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice cu mdificarile si completarile  ulterioare.

   2. Legea 319 /2006 – legea securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare .

  3. Ordinul 119//2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

              Primar                                                                               Secretar delegat

           Coza Romi                                                                     Filip Romulus

 

19 September 2018