Adresa: Str. Principală, nr. 217, 447110 Crucisor, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-821.130 Fax: 0261-821.003 Email: contact@crucisor.ro

Anunț concurs recrutare consilier clasa 1, grad profesional debutant in Compartimentu Situatii de urgenta

15 November 2018
ANUNȚ CONCURS
 
Primăria Comunei Crucisor, judeţul Satu – Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcția publică:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentul  Situaţii de Urgenţă.
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
   a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
   f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
   g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
   j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie de Consilier, clasa I grad profesional debutant din cadrul compartimentului Situații de Urgență , candidatii trebuie să îndeplinească urmatoarele conditii:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniului de licenţă: științe juridice sau administrative
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul
- perfecționări/specializări în domeniul situațiilor de urgență; se vor dovedi pe baza unor documente care să ateste deţinerea acestor competenţe.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
20 decembrie, ora 10:00 proba scrisă;
Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior;
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial.
Bibliografie
- Constituția României
- Legea nr 7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr.307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 481/2004 privind Protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 446/2006 privind Pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul www.crucisor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Crucişor , cu sediul în comuna Crucişor , sat Crucişor , Str. Principală, nr. 217, judeţul Satu Mare , telefon/fax: 0261/821003, e-mail: primăria _crucisor@yahoo.com.