Atribuţii

                 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:    a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;    c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;    d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;    e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;    f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;    g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;    h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

SECRETARUL COMUNEI CRUCISOR , d-na POP ANCA-MARIA indeplineste urmatoarele atributii : 
-comunica in scris consilierilor invitatia la sedinta asigurand convocarea Consiliului local in termenul stabilit de Lege ;-sprijina  Primarul la intocmirea proiectului ordinei de zi si poate propune primarului inscrierea unor probleme pe ordinea de zi a sedintelor ordinare ;-pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local ;-aduce la cunostiinta publica ordinea de zi a sedintei Consiliului Local ;-participa la sedintele Consiliului Local si efectueaza lucrarile de secretariat ;-semneaza impreuna cu presedintele de sedinta procesul- verbal de sedinta, asumandu-si responsabilitatea veridicitatii celor consemnate ;-intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu, dosar care va fi numerotat, semnat- impreuna cu presedintele de sedinta- si sigilat ;-colaboreaza la redactarea proiectelor de hotarari si contrasemneaza  hotararile pentru legalitate ;-conduce evidenta proceselor avand ca obiect plangeri la Legea 18/1991 republicata si la Legea 1/2000.-duce la bun sfarsit notificarile depuse in baza Legii nr. 10/2001 de catre persoanele care solicita restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv sau primirea de despagubiri ;-convoaca persoanele indreptatite precum si orice alte persoane in vederea clarificarii unor situatii privind solicitarile de restituire a imobilelor, preluate in mod abuziv ;-coordoneaza , verifica si raspunde de modul de completare si de tinere la zi a registrului agricol si a biletelor de adeverire a proprietatii animalelor precum si modul de eliberare a acestor documente;-coordoneaza  comparimentul de asistenta sociala ;-avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului ;-asigura comunicarea catre autoritatile , institutiile si persoanele interesate a actelor emise de Consiliul Local si de Primar in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel ; -asigura aducerea la cunostiinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ ;-elibereaza extrase sau copii de pe acte din arhiva Primariei in afara celor cu caracter secret , potrivit legii ;-intocmeste actele de stare civila si elibereaza actele doveditoare ;-inscrie mentiuni pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare ;-elibereaza extrase copii de pe actele de stare civila precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila ;-inainteaza  SPCLEP pana la data de 5 a lunii urmatoare, inregistrarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14, precum si ale persoanelor decedate ;-ia masuri pentru pastrarea in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila ;-asigura folosirea corecta si pastrarea in conditii de securitate a listelor de coduri numerice personale precalculate ;-completeaza carnetele de munca pentru fiecare persoana angajata si le pastraza in conditii de siguranta ;-intocmeste documentatia necesara pentru acordarea de clase si gradatii functionarilor publici si personalului contactual ;-verifica legalitatea documentatiilor necesare pentru angajare, incetarea raporturilor de munca si sanctionarea personalului in conditiile legii ;-urmareste si asigura intocmirea anuala a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor ;-intocmeste impreuna cu comisia de selectionare nomenclatorul arhivistic pentru documentele proprii-afiseaza ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan ;-elibereaza vanzatorilor terenurilor agricole din extravilan dovada publicitatii ;-avizeaza pentru legalitate certificatele de urbanism si autorizatiile de construire desfiintare;-actualizeaza listele electorale permanente ;-sprijina pe primar in organizarea alegerilor locale si generale ;-delimiteaza sectiile de votare si intocmeste lista pentru desemnarea presedintilor si loctiitori acestora la sectiile de votare;-urmareste si asigura amenajarea sectiilor de votare si a materialelor necesare desfasurarii alegerilor ;-acorda asistenta si sprijin in activitatea birourilor electorale la solicitarea acestora ;